Vedtekter for Askjellrud huseierforening

( Med endringer gjeldende fra 02.02.2014 )

1. Navn

Foreningens navn skal være «Askjellrud Huseierforening»

 

2. Formål

Ivaretakelse av medlemmenes felles interesser i anledning foreningens overtagelse og drift av fellesarealer og hovedvann- og kloakkledninger innen området Askjellrud gnr. 67 bnr. 238 – 245.247 -253. 274.276 – 286og 319 – 336 i Lillehammer.

 

3. Deltagelse

Medlemmene skal være eiere av bolig der under seksjoner som er eller blir oppført på parseller av gnr. 67 bnr. 238 – 245.247 – 253.274.276 – 286 og 319 – 336 i Lillehammer.

Hver husstand er et medlem

 

4. Medlemmenes rettigheter og forpliktelser

a.

Alle boligeiere av parseller av gnr. 67 bnr. 238 -245.247 -253. 274. 276 -286. og319 -336 i Lillehammer har rett og plikt til å være medlem i foreningen 

b.

Alle medlemmene kan velges til verv i foreningen. Ett medlem kan nekte gjenvalg den påfølgende periode, og kan ikke sitte mer enn to perioder sammenhengende. Fraværende medlem kan velges.

c.

Medlemmene skal rette seg etter foreningens vedtekter, vedtak av årsmøte og vedtak av styret. Medlemskapet kan ikke skilles fra den seksjonen den er bundet til.

d.

Boligene er sikret tilfredsstillende adkomst til boligene og evigvarende bruksrett til foreningens utvendige anlegg, bortsett fra biloppstillingsplassene som er stillet til den enkeltes rådighet.

e.

Alle medlemmene skal følge de retningslinjer som er trukket opp i «Farge og vedlikeholdsbestemmelser for Askjellrud huseierforening» (vedlegg1). For øvrig gjelder nabo lovensbestemmelser.

 

5. Medlemmenes ansvar

Medlemmene er ansvarlige for felles utgifter som vedlikeholds- og driftsutgifter av arealene og anlegg. Det enkeltes medlems andel av slike utgifter settes i forhold til antall medlemmer til en hvertid. Foreningen har pant for sitt tilgodehavende til enhver tid i medlemmets bolig begrenset oppad til kr 6 000,- i hver bolig med prioritet etter 90% av opprinnelig kjøpesum. Styret kan for øvrig vike prioritet etter eget skjønn.

 

6. Styret

a.

Styret består av 5 medlemmer med 2 varamedlemmer som velges av årsmøtet. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for to år. Første gang velges 2 medlemmer med varamenn for 1 år. Årsmøtet velger formann og kasserer. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

b.

Styret forestår den daglige driften av foreningen i samsvar med vedtektene og vedtak på årsmøte. Styret fører regnskap som følger kalenderåret.

c.

Styret er beslutningsdyktige når 3 medlemmer møter. Foreningen forpliktes av to styremedlemmer i fellesskap.

d.

Styret fungerer som valgkomite.

 

7. Foreningens areal

Foreningens arealer skal disponeres etter reguleringsplan og vedtekter, for øvrig etter årsmøtets bestemmelser.

 

8. Årsmøtet

a.

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet.

b.

Årsmøte holdes hvert år innen den 15. februar påfølgende år.

c.

Hvert medlem har 1 stemme.

d.

Årsmøtet er beslutningsdyktige når minst 10 stemmeberettigede medlemmer møter. Ved stemmelikhet har styreformannen dobbeltstemme.

e.

Innkallelse til årsmøte skal skje skriftlig med 2 ukers varsel. Innkallelse skal være ledsaget av forslag til dagsorden, utskrift av årsregnskap, års beretning og budsjettforslag. Forslag til tillitsmenn må foreligge styret innen utgangen av januar.

f.

Årsmøtet fastsetter felles utgifter og betalingsterminer.

g.

Vanlige saker avgjøres med alminnelig flertall blant de møtende. Endringer av vedtektene eller vedtak som krever betydelig uttelling krever 2/3 flertall ved ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

 

9. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes dersom styret finner det nødvendig eller 10 stemmeberettigede medlemmer skriftlig fremsetter krav om det. Reglene om ordinært årsmøte gjelder så langt de passer.

 

10. Endringer av vedtektene

Endring eller unntak av vedtektene gjøres av årsmøtet, og med 2/3 flertall på årsmøtet eller på ekstraordinært årsmøte. endringsforslag meldes som sak til årsmøtet på lik måte som andre saker til årsmøtet

 

11. Revisor

Revisor velges av årsmøtet for ett år. Revisor gjennomgår årsregnskapet og forelegger sine bemerkninger senest på årsmøtet.