Farge og Vedlikehold

Farge og vedlikeholdsbestemmelser for Askjellrud huseierforening.

Askjellrud Huseierforening består av 9 sameier og 18 tomannsboliger. I alt 27 bygningsenheter. Alle seksjoner har plikter og rettigheter i sitt sameie. jfr. vedtektene for sameiene. Den enkelte seksjonseiers ideelle andel i sameiet er fastsatt i en sameiebrøk som angitt i skjøtet for den enkelte seksjon. Sameienes formål er forvaltning og drift av det enkelte sameiets felles interesser, så som drift og vedlikehold av bygning og grunnareal. Hvert enkelt sameie og seksjonseierne i sameiet plikter å etterkomme retningslinjer for fargevalg og vedlikehold. Likeledes har hvert enkelt tomannsbolig i denne sammenheng de samme rettigheter og plikter som sameie. Fellesområder utenfor sameienes og tomannsboligenes eiendommer forvaltes av de respektive dugnadsområder (jfr.: Plan for utomhus vedlikehold og opprustning. Mars 1995 ). Målsettingen er at disse retningslinjene skal etterkommes slik at de har gitt ønsket virkning innen utgangen av 1996.

Bygningsmasse

Den enkelte bygning skal holdes vedlike slik at verdien ikke forringes som følge av manglende vedlikehold.

Fargevalg elementer utført i tre

Det stilles krav om å følge bestemte fargeskalaer. Det er opp til hvert enkelt sameie å bestemme eventuelle endringer til opprinnelig fargevalg. I prinsippet skal det kun benyttes to farger på bygning innenfor et sameie. Farge 1 (grunnfarge) benyttes på: panel, vindskier ( på tomannsboliger alternativ farge 2 ), gesims og taksperrer. Farge 2 benyttes på: karmer ( til dører og vinduer ), boddører, veranda/terrasse og stolper/søyler Spiler i rekkverk kan ha farge 1 eller 2, men det bør velges samme løsning på alle seksjoner i sameiet. Beising/maling bør, så langt praktisk mulig, foregå samtidig innenfor sameiet og så ofte som nødvendig for å holde bygningen i god stand.

Betongvegger

Det anbefales å la endevegger utført i betong være som opprinnelig. Et alternativ kan være å legge panel på endeveggene og gi den bygningens grunnfarge.

Carporter, postkassestativer, småbygg og fellesboder

Disse bør ha en utførelse og form som passer inn i området ( for eksempel samme takvinkel som tilstøtende bygning(er). De bør ha samme fargevalg som tilstøtende bygning(er).

Gjerder

Gjerder innenfor et sameie bør ha ensartet utførelse og være i samsvar med sameiets fargevalg.

Bygningsmessige endringer

Større eller mindre endringer på bygning bør, så langt det er mulig, være ensartet innenfor et sameie. For øvrig gjelder plan- og bygningslovens bestemmelser. Ved bebyggelse av friareal, og vesentlige endringer på bygning skal det søkes styret.